• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, jednak pomimo znoszonych obostrzeń nadal zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III przekazuje do zapoznania treść Orzeczenia NSA ws. przekształcenia gruntu na Nieruchomości IV. Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z nadpłaconym zobowiązaniem za użytkowanie wieczyste za lata 2019-2022 będą rozliczane z Miastem st. Warszawa, po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu objętego
KW WA1M/00043333/0 we własność. O postępach w sprawie informować będziemy na bieżąco.

 

I OSK 977/21 - Wyrok

Data orzeczenia

2022-05-27

Data wpływu

2021-06-01

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Aleksandra Łaskarzewska

Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Zygmunt Zgierski

Symbol z opisem

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Hasła tematyczne

Inne

Sygn. powiązane

I SA/Wa 1148/20

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji

Powołane przepisy

Dz.U. 2019 nr 0 poz 916; art. 1 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art.4 ust. 1 pkt 3; Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo   własności tych gruntów - tekst jedn.

Dz.U. 2022 nr 0 poz 329; art. 107 § 3, art. 76 § 1, art.81a § 1, art. 217 § 2 pkt 2, art. 218 § 1 i 2 k.p.a., art.141 § 4, art. 188   p.p.s.a.; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska Sędzia NSA Zygmunt Zgierski po rozpoznaniu w dniu  27 maja 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W.S.M.        od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r., sygn. akt: I SA/Wa 1148/20 w sprawie ze skargi W.S.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Warszawie z dnia [..] marca 2020 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] marca 2020 r., znak: [..] oraz postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [..] stycznia 2020 r., znak: [..]. 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na rzecz W.S.M. kwotę 1020 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.