• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, jednak pomimo znoszonych obostrzeń nadal zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

Informacja dla właścicieli lokali Nieruchomości IV

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III przekazuje do zapoznania treść Orzeczenia NSA ws. przekształcenia gruntu na Nieruchomości IV. Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z nadpłaconym zobowiązaniem za użytkowanie wieczyste za lata 2019-2022 będą rozliczane z Miastem st. Warszawa, po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu objętego
KW WA1M/00043333/0 we własność. O postępach w sprawie informować będziemy na bieżąco.

 

I OSK 977/21 - Wyrok

Data orzeczenia

2022-05-27

Data wpływu

2021-06-01

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Aleksandra Łaskarzewska

Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Zygmunt Zgierski

Symbol z opisem

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Hasła tematyczne

Inne

Sygn. powiązane

I SA/Wa 1148/20

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji

Powołane przepisy

Dz.U. 2019 nr 0 poz 916; art. 1 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art.4 ust. 1 pkt 3; Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo   własności tych gruntów - tekst jedn.

Dz.U. 2022 nr 0 poz 329; art. 107 § 3, art. 76 § 1, art.81a § 1, art. 217 § 2 pkt 2, art. 218 § 1 i 2 k.p.a., art.141 § 4, art. 188   p.p.s.a.; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska Sędzia NSA Zygmunt Zgierski po rozpoznaniu w dniu  27 maja 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W.S.M.        od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r., sygn. akt: I SA/Wa 1148/20 w sprawie ze skargi W.S.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Warszawie z dnia [..] marca 2020 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] marca 2020 r., znak: [..] oraz postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [..] stycznia 2020 r., znak: [..]. 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na rzecz W.S.M. kwotę 1020 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

KONTAKT
new message
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Żoliborz III
ul. Braci Załuskich 7
01-773 Warszawa
handset
+48 22 203 45 80
open book
KRS 0000074605&lt
REGON 000489811
NIP 525-000-64-95
ZGŁASZANIE AWARII
mans silhouette
W godzinach pracy Administracji
+48 22 203 45 80 wew. 1

mans silhouette
Po godzinach pracy Administracji
+48 22 398 37 82

Formularz kontaktowy...
GODZINY PRZYJĘĆ
calendar
Poniedziałek - 07.30 - 17:00
Wtorek - 07.30 - 15:30
Środa - bez przyjęć interesantów
Czwartek- 07:30 - 15:30
Piątek - 07:30 - 15:30

Pogoda dla Warszawy