• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, jednak pomimo znoszonych obostrzeń nadal zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

WSMOglasza

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14 w Warszawie.

 

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 31.05.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 23.03.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 24.03.2021 r.  r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 24.03.2021 r. o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.